Polityka ochrony danych

Data wejścia w życie: [17.01.2019]

Spółka Columbus McKinnon Industrial Products GmbH przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe gromadzone w kontekście wizyty na naszej stronie internetowej, profilach w mediach społecznościowych oraz tam gdzie ma to zastosowanie poprzez nasz dział obsługi klienta powiązany z niniejszą stroną internetową, zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi w kraju, w którym ma swoją siedzibę nasza spółka odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 1. Adres kontaktowy

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH:
Yale-Allee 30
42329 Wuppertal
Tel +49 202 69 359-0 / Fax +49 202 69 359-127
Info.wuppertal@cmco.eu

Inspektor ochrony danych w  Unii Europejskiej:

Lutz Preyer
Dyrektor ds. zasobów ludzkich, CMCO Region EMEA
STAHL CraneSystems GmbH
Daimlerstr. 6 | 74653 Künzelsau | Niemcy
Nr tel. +497940 1282217 / Nr faksu +497940 1282120
Nr tel. kom. +49 162 2824258
lutz.preyer@stahlcranes.com

 1. Gromadzenie danych osobowych

 

Dane osobowe gromadzone poprzez witrynę internetową

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, nasze serwery sieci Web standardowo przechowują informacje takie jak: adres IP oraz domena, z której uzyskuje się dostęp, data i godzina odwiedzin, witryna, którą odwiedzono, a także informacje techniczne dotyczące wizyty (metoda http, wersja http, kod statusu http, długość przesyłanych danych, wykorzystywana przeglądarka).

W przypadku użytkowników którzy logują się w naszej witrynie, przechowujemy również identyfikator użytkownika konieczny do logowania. Gdy użytkownik korzysta z naszych aplikacji sieci web (np. programy aplikacji CAD&go), możemy również przechowywać informacje wymagane do efektywnego korzystania z tych aplikacji (język, identyfikator sesji, etap konfiguratora, wybrane dane w ramach konfiguratora).

Możemy również gromadzić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane dotyczące komunikacji, szczegóły umowy, kontakty i dobrowolne oświadczenia, jeśli udostępnią nam Państwo te dane z własnej inicjatywy, na przykład podczas rejestracji, w ramach ankiety lub konkursu wspierającego sprzedaż, w trakcie realizacji umowy lub jeśli kontaktujecie się Państwo z naszym działem wsparcia klienta.

Dane osobowe gromadzone poprzez nasze profile w mediach społecznościowych

Gdy użytkownik odwiedza i działa aktywnie na naszych profilach w mediach społecznościowych na witrynach stron trzecich (takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter i YouTube), gromadzimy jego dane osobowe takie jak nazwisko lub nazwa, ID użytkownika, płeć, zdjęcia, treści publikowane na profilach mediów społecznościowych oraz inne informacje, które użytkownik decyduje się udostępnić publicznie na mediach społecznościowych.

Po kliknięciu wtyczek na naszej witrynie internetowej, zostaniecie Państwo przekierowani na nasze profile w mediach społecznościowych na witrynach stron trzecich .

Niniejsza Polityka ochrony danych nie dotyczy gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika przez strony trzecie poprzez witryny tych stron. Prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony danych na takich witrynach stron trzecich w celu uzyskania dalszych informacji odnośnie sposobu gromadzenia i zarządzania danymi osobowymi.

 • YouTube: Administratorem jest Google Ireland Limited. Polityka prywatności dostępna jest tutaj. Dalsze informacje na temat ochrony tożsamości znajdują się tutaj .
 • Twitter: Administratorem jest Twitter International Company. Polityka prywatności Twitter dostępna jest tutaj.
 • LinkedIn: Administratorem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company. Polityka prywatności LinkedIn dostępna jest tutaj .
 1. Ograniczenie w celu przetwarzania i ujawniania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu zgodnym z tym, dla którego zostały nam ujawnione, bądź w podobnych celach.

Informacje, które gromadzimy na Państwa temat, są wykorzystywane do różnych celów, takich jak:

 • zawarcie lub realizacja zawartej z Państwem umowy, na przykład w zakresie:
 • realizacja naszych uzasadnionych celów biznesowych, takich jak:
  • udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania i prośby o informacje;
  • prowadzenia, ulepszania i analizy naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych, reklam oraz oferowanych produktów i usług;
  • wykrywania przypadków naruszenia bezpieczeństwa lub oszustwa, zapobiegania im i prowadzenia dochodzenia;
  • poprawiania funkcjonalności naszych witryn internetowych oraz aplikacji mobilnych; oraz
  • w kontekście transakcji między przedsiębiorstwami (np. restrukturyzacja przedsiębiorstwa, sprzedaż lub cesja aktywów, fuzja) oraz w celu ochrony naszych praw lub mienia, w celu wyegzekwowania naszych warunków korzystania oraz not prawnych, ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • wypełnienie zobowiązań prawnych, na przykład obowiązku prowadzenia odpowiednich rejestrów dla celów administracji wewnętrznej oraz zobowiązania wynikającego z odpowiednich przepisów (np. przepisów prawa podatkowego, przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów);
 • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na przykład dotyczącej korzystania z określonych plików cookie i przesyłania Państwu (pocztą elektroniczną oraz za pomocą innych środków elektronicznych) spersonalizowanych informacji o promocjach oraz ofert specjalnych bądź informacji o naszych produktach, usługach, wydarzeniach bądź innych materiałów promocyjnych ; oraz
 • do celów niepowiązanych z celami opisanymi w niniejszej Polityce ochrony pod warunkiem przesłania Państwu wcześniejszego zawiadomienia.

W zakresie, w jakim gromadzenie Państwa informacji osobowych opiera się na zgodzie, warto zauważyć, że mogą Państwo w każdej chwili wycofać taką zgodę ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe ze względu na uzasadniony interes naszej firmy, przysługuje Państwu prawo do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie ze skutkiem na przyszłość. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw, prosimy o przesłanie nam odpowiedniego wniosku na powyższy adres.

 1. Udostępnianie danych osobowych

 Możemy udostępnić Państwa dane osobowe do celów wskazanych powyżej.

Dane osobowe zostaną przekazane spółkom stowarzyszonym w ramach naszej grupy kapitałowej (CMCO). Takie dane będą przekazywane wyłącznie instytucjom i organom rządowym na podstawie obowiązujących krajowych przepisów prawnych.

Możemy również udostępniać dane osobowe usługodawcom w związku z prowadzeniem tej witryny internetowej i działalnością naszej firmy, np. dla celów hostingu witryny internetowej, świadczenia naszych usług i rozpowszechniania materiałów promocyjnych. Nasi pracownicy zobowiązali się do zachowania poufności oraz ochrony powierzonych nam danych osobowych.

Możemy udostępniać dane osobowe innym stronom trzecim w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, sprzedażą lub cesją aktywów, fuzją lub zbyciem naszej firmy i spółek stowarzyszonych.

Gdy udostępniamy Państwa dane osobowe w ramach naszej grupy kapitałowej lub usługodawcom, stosujemy zabezpieczenia umowne w celu zapewnienia, że Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych.

Gdy udostępniamy Państwa dane podmiotowi mieszczącemu się poza terenem Unii Europejskiej, wdrażamy – w sposób zgodny ze stosownymi wymogami prawnymi – odpowiednie środki w celu zapewnienia, że Państwa dane będą chronione w sposób spełniający standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.  Środki te mogą obejmować podpisywanie standardowych klauzul umownych z podmiotami spoza terenu UE otrzymującymi Państwa dane.  Możecie Państwu wymagać od nas informacji dotyczących postanowień umownych (oraz przesłania ich kopii), na podstawie których przekazujemy dane osobowe do kraju niezapewniającego w swoim prawie poziomu ochrony danych równego poziomowi wynikającemu z przepisów obowiązujących w krajach UE.

 1. Prawa

Zgodnie z RODO i zastrzeżeniem ograniczeń przysługuje Państwu prawo do wymagania dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia i zaprzestania przetwarzania, przenoszalności oraz niepodlegania decyzjom podejmowanym w sposób automatyczny. Mogą Państwo na przykład zażądać od nas potwierdzenia, czy przechowujemy jakiekolwiek dane, które Państwa dotyczą, i – w odpowiednich przypadkach – złożyć wniosek o przekazanie kopii Państwa danych osobowych.  Jeśli wyrażą Państwo zgodę, przysługuje Państwu prawo do wycofania jej w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.  Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe ze względu na uzasadniony interes naszej firmy, mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie ze skutkiem na przyszłość.

Wnioski dotyczące egzekwowania Państwa praw powinny być kierowane na adres wskazany w informacjach kontaktowych podanych powyżej.

Jeśli mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności i dokładności danych, przechowywane informacje okażą się nieprawidłowe, skorygujemy je po otrzymaniu odpowiednich instrukcji na piśmie. Prosimy o kontakt, jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są dokładne, kompletne lub aktualne.

Jeśli Państwa zdaniem sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu.

 1. Przechowywanie

Podejmujemy wszelkie stosowne kroki w celu usunięcia wszelkich danych osobowych lub pozbawienia ich elementów pozwalających na identyfikację, gdy:

 • nie potrzebujemy już danych osobowych do żadnego z celów, dla których gromadzono dane osobowe, lub w powiązanym celu; oraz
 • nie jesteśmy zobowiązani do zachowania danych osobowych ma mocy przepisów, decyzji organu nadzoru lub orzeczenia sądu/trybunału.

Możemy usunąć dane osobowe wcześniej (w całości lub w części), jeśli ustalimy – według naszego uznania – że ich przechowywanie stanowi naruszenie naszych Warunków świadczenia usług, niniejszej Polityki ochrony danych bądź też z innych względów lub bez powodu.

 1. Bezpieczeństwo danych

CMIP stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony zarządzanych przez siebie danych osobowych przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem bądź dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, są regularnie dostosowywane i doskonalone zgodnie z rozwojem technologii. Choć wdrożyliśmy technologie i procedury bezpieczeństwa z myślą o zabezpieczeniu Państwa danych osobowych, żaden system ani sieć nie gwarantuje stuprocentowego bezpieczeństwa.

 1. Linki do witryn internetowych innych dostawców

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych innych dostawców. Niniejsza Polityka ochrony danych nie dotyczy tych witryn internetowych.

 1. Mapy Google

Aby ułatwić podróż oferujemy korzystanie z Map Google w celu wyświetlania map i tworzenia wskazówek dojazdu. Operatorem Map Google jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Strony tę będą odpowiednio oznaczone. Warunki świadczenia usług dla Map Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/en_uk/help/terms_maps.html.

 1. Automatyczne gromadzenie danych

Pliki Cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów. Dzięki wykorzystywanym plikom cookie możemy udoskonalić naszą ofertę, tak aby była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna.

W naszej witrynie korzystamy w różnych rodzajów plików cookie:

 • plików cookie niezbędnych do działania witryny, które umożliwiają świadczenie usług wymaganych przez użytkownika. Te pliki cookie, zapewniają na przykład niezbędne bezpieczeństwo Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej oraz pomagają zapewnić szybkie ładowanie treści pożądanych przez Państwa stron. Bez tych plików cookie nie moglibyśmy świadczyć usług wymaganych przez użytkownika;
 • plików cookie, które gromadzą informacje o tym jak użytkownicy korzystają z naszej witryny, na przykład na jakie strony najczęściej wchodzą oraz czy otrzymują wiadomości błędu na tych stronach. Informacje te wykorzystujemy aby poprawić działanie naszej witryny;
 • plików cookie, które umożliwiają naszej witrynie zapamiętywanie dokonywanych przez użytkowników wyborów takich jak język oraz informacje przekazanie w Państwa formularzu kontaktowym. Celem tych plików cookie jest zapewnienia użytkownikom bardziej osobistego podejścia aby nie musieli wpisywać swych preferencji przy okazji każdych odwiedzin naszej witryny;
 • plików cookie śledzących zachowania użytkownika związane z przeglądaniem witryn, pozwalające nam wyświetlać reklamy które są dla niego interesujące. Te reklamowe pliki cookie wykorzystują informacje na temat aktywności związanej z przeglądaniem witryn w celu przypisania użytkownika  do grupy innych użytkowników o podobnych zainteresowaniach i wyświetlenia mu odpowiednich reklam w oparciu o te zainteresowania. Informacje na temat zachowania związanego z przeglądaniem witryn otrzymujemy od stron trzecich, tak abyście mogli Państwo oglądać reklamy dostosowane do Waszych potrzeb. Te pliki cookie są również wykorzystywane w celu ograniczenia liczby wyświetleń reklam oraz pomiaru efektywności kampanii reklamowych.

Poniżej przedstawiamy stosowane przez nas pliki cookie:

Dostawca Pliki cookie Rodzaj pliku cookie Cel Duration
Google _gat Własne pliki cookie Poprawa wydajności Sessioncookie
Google _gid Własne pliki cookie Poprawa wydajności 1 day
Google _ga Własne pliki cookie Poprawa wydajności 2 years
Columbus McKinnon _icl_current_language Własne pliki cookie Absolutnie niezbędne 1 day
Columbus McKinnon wordpress_ Własne pliki cookie Absolutnie niezbędne Sessioncookie
Columbus McKinnon wp_ Własne pliki cookie Absolutnie niezbędne Sessioncookie
Columbus McKinnon gdpr Własne pliki cookie Absolutnie niezbędne 1 year

Google AdWords

Korzystamy z technologii Google AdWords oferowanej przez Google LLC w celu wprowadzania na rynek produktów i usług za pośrednictwem Internetu. Umieszczamy pliki cookie w przeglądarce użytkownika, a Google odczytuje te pliki i może wyświetlić reklamę naszych produktów oraz usług na witrynach stron trzecich, po odwiedzeniu przez użytkownika naszej witryny.

Mogą Państwo zablokować tę funkcję w dowolnym momencie postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w niniejszej witrynie.

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej Google Inc („Google”). Google Analytics używa plików cookie do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Korzystamy z Google Data Studio w celu łącznej analizy tych informacji.  Generowane przez pliki cookie informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (włącznie z adresem IP) będą przechowywane na serwerze Google znajdującym się w USA. Adres IP użytkownika znajdującego się na terenie Unii Europejskiej Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie wcześniej obcięty przez Google. W wyjątkowych okolicznościach pełny adres IP zostanie zapisany na serwerze Google w USA i tam obcięty. Google będzie korzystać z tych informacji w naszym imieniu na potrzeby oceny sposobu korzystania z tej witryny internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu w witrynie oraz świadczenia firmie innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane  przepisami prawa lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę nie będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może wyłączyć stosowanie plików cookie, dokonując stosownych ustawień w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje tej witryny mogą być niedostępne.

Użytkownik może zablokować wykorzystanie jego danych przez Google Analytics instalując tzw. dodatek do przeglądarki. W tym celu należy skorzystać z następującego łącza, które przeniesienie nas na stronę Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternatywnie do dodatków do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, należy kliknąć na poniższe łącza aby zablokować gromadzenie w przyszłości danych przez Google Analytics z niniejszej witryny. Plik cookie typu opt-out zostanie zainstalowany na Państwa urządzeniu. Jeżeli usuniecie Państwo pliki cookie, należy kliknąć powtórnie w to łącze. De-activate Google Analytics.

Tagi

W celu śledzenia aktywności użytkownika w naszej witrynie korzystamy również z innych technologii standardowych. Tagi to małe znaki graficzne umieszczone na odpowiednich stronach w naszej witrynie internetowej, które umożliwiają nam stwierdzenie czy użytkownik wykonał konkretne działanie. Kiedy użytkownik wchodzi na te strony, tagi generują informację o takim działaniu i przekazują nam dane o aktywności użytkownika w naszej witrynie. Tagi umożliwiają nam ocenę i lepsze zrozumienie ruchu i zachowań na naszej witrynie internetowej, oraz ocenę naszych promocji i wyników działania.

Korzystamy również z tagów dostarczanych przez naszych partnerów marketingowych w celach o których mowa powyżej.  Tagi te mogą przenosić naszym partnerom marketingowym pewne dane osobowe na temat użytkowników (zgodnie z poniższym wyjaśnieniem).  Tagi te zostaną aktywowane jedynie wtedy gdy wyrazicie Państwo na to zgodę w banerze informującym o plikach cookie.

 Zarządzanie tagami odbywa się za pomocą narzędzia oferowanego przez Google LLC: Google Tag Manager. Dzięki temu narzędziu aktywowane zostają inne tagi, które mogą przyczynić się do gromadzenia danych osobowych na temat użytkownika.

Użytkownik może kontrolować fakt i sposób zbierania swoich danych osobowych przez pliki cookie i tagi poprzez wyrażenie zgody (ang. opting-in) lub rezygnację (ang. opting out) w banerze informującym o plikach cookie, który zostaje wyświetlony przy okazji pierwszej wizyty w witrynie internetowej lub po przejściu do ustawień przeglądarki internetowej (zgodnie z poniższym objaśnieniem).

Facebook (Przycisk „Lubię to”)

Niektóre wtyczki (Przycisk „Lubię to”) z Facebooka zostały zintegrowane z naszą witryną (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Podczas odwiedzania naszych stron, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził je pod swoim adresem IP. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do Facebooka informacja ta zostaje przypisana do osobistego konta użytkownika na Facebooku. Korzystając z funkcji wtyczek (np. klikając na przycisk „Lubię to”, publikując komentarz) informacje te są przypisywane do konta użytkownika na Facebooku, czemu można zapobiec wylogowywując się przed skorzystaniem z wtyczki.

LinkedIn

Niniejsza witryna korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. ZA każdym razem, gdy użytkownik odwiedza nasze strony zawierające funkcje LinkedIn, zostanie  połączony z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostanie poinformowana poprzez adres IP, że użytkownik odwiedził nasze strony internetowe. Jeżeli użytkownik kliknie przycisk LinkedIn „Rekomendacja”, a w tym czasie jest zalogowany na koncie LinkedIn, LinkedIn będzie mogła powiązać taką wizytę użytkownika na naszej stronie oraz jego konto użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych lub ich wykorzystania rzez LinkedIn. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy [external site].

YouTube

Nasza witryna internetowa korzysta z wtyczek z witryny YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie utworzone połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie przy tym poinformowany, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika.

Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, wówczas pozwala to powiązać serwisowi YouTube zachowanie się podczas przeglądania bezpośrednio z profilem osobistym użytkownika. Można temu zapobiec przez wylogowanie się z konta YouTube. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy [external page].

Technologia „Nie śledź” – Niektóre nowsze przeglądarki internetowe posiadają opcję „Nie śledź”, która przesyła nagłówek „Nie śledź” do odwiedzanych witryn internetowych z informacją oznaczającą, że użytkownik nie chce, aby jego aktywność była śledzona. Obecnie nie odpowiadamy na sygnały „Nie śledź” przeglądarki.

Opt out – Można zablokować pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, tagi jednostki oraz magazyn lokalny HTML5, dostosowując odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Każda przeglądarka jest inna, ale w wielu popularnych przeglądarkach (Internet Explorer, Chrome, Firefox i Safari) dostępne są preferencje lub opcje, które można dostosować, tak aby akceptowały lub blokowały pliki cookie oraz pewne inne technologie, zanim zostaną pobrane lub zainstalowane, lub które umożliwiają usuwanie lub blokowanie użycia bądź instalacji wszystkich określonych technologii. Instrukcje dotyczące prawidłowego modyfikowania ustawień przeglądarki można znaleźć w menu Pomoc przeglądarki.

 1. Aktualizacje Polityki ochrony danych

Ze względu na ciągły rozwój technologii internetowych oraz w celu wprowadzenia zmian w zakresie naszych usług w ramach Polityki ochrony danych, firma nasza ma prawo w każdej chwili wprowadzić zmiany w niniejszej polityce ochrony danych, przestrzegając przepisów dotyczących ochrony prywatności oraz ochrony danych.

Przewiń na górę